Polityka prywatności

 

  1. Informacje ogólne
   1. Niniejsza polityka prywatności (dalej jako „Polityka Prywatności”) określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez EKIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (92-014),
    ul. Sądecka 44/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..., NIP: 7282822833, Regon: ..., będącą właścicielem Strony Internetowej, zwanego dalej „Administratorem” oraz będącego jednocześnie usługodawcą.
   2. Dane osobowe Użytkowników Strony Internetowej zawarte w formularzach kontaktowych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (zwana dalej: „Ustawą o ochronie danych osobowych”) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).
   3. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania oraz usuwania.
  2. Definicje
   1. Administrator – EKIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (92-014),
    ul. Sądecka 44/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..., NIP: 7282822833, Regon: ..., która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika;
   2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej www.ekio.pl;
   3. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową prowadzoną przez Administratora, działającą w domenie www.ekio.pl;
   4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony Internetowej;
   5. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  3. Pliki Cookies
   1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
   2. Cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej przez Użytkownika. Cookies umożliwiają w szczególności :
    • utrzymanie sesji Użytkownik Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
    • dostosowanie zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony Internetowej i odpowiednio ją wyświetlić z dostosowaniem do jego indywidualnych potrzeb;
   3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
    • Cookies sesyjne: przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
    • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania; zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika; mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   4. W ramach Strony Internetowej stosowane są następujące rodzaje plików Cookies :
    • „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony Internetowej;
    • „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej;
    • „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.
   5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
   6. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej.
  4. Pozostałe dane
   1. Obok plików Cookies i ruchu na stronie poprzez pliki Cookies, Strona Internetowa może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi danymi osobowymi.
   2. Dane zbierane podczas wypełniania formularz kontaktowego będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia kontaktu oraz odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  5. Cele w jakich wykorzystywane są dane Użytkownika
   1. Administrator wykorzystuje dane w następujących celach:
    • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej (np. Konto Klienta) ,
    • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
   2. Możliwi odbiorcy danych osbowych Klientów Sklepu Internetowego:
 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności First Data Polcard, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym www.ekio.pl,
   1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników korzystających ze Strony Internetowej: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/ prowadzenia działalności/ siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
   2. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie.
  1. Środki techniczne i zalecenia dot. bezpieczeństwa
   1. Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników i ochronić je przed działaniami osób trzecich poprzez stosowanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń serwerów, połączeń i Sklepu Internetowego w celu ochrony danych. Dodatkowo bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Użytkowników płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Działania podjęte przez Administratora mogą okazać się jednak niewystarczające w przypadku, jeżeli Użytkownik sam nie zachowa zasad bezpieczeństwa. Rekomenduje się zatem bezwzględnie zachowanie w poufności loginu i hasła do Sklepu Internetowego oraz zabezpieczenie ich również we własnym zakresie przed dostępem osób trzecich.
   2. Administrator zastrzega, że nie będzie zwracał się do Użytkowników o podanie loginu i hasła, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie Internetowym. W celu uniemożliwienia korzystania ze Sklepu Internetowego osobom nieuprawnionym należy wylogować się każdorazowo po zakończeniu sesji logowania, jeżeli takowe nastąpiło.
  2. Kontakt
   1. Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz oferty Sklepu Internetowego powodują, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy z wyprzedzeniem informować.
   2. Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być przez kierowane do Administratora pod adresem:….
   3. Wszelkie określenia pisane wielką literą niezdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego na stronie internetowej www.ekio.pl.